Change Location × Belfast, UK

  Recent Locations

   North Wales Practitioner Workshop: How can we improve the experiences of young homeless people living in supported accommodation? in Bangor


   • North Wales Practitioner Workshop: How can we improve the experiences of young homeless people living in supported accommodation? Photo #1
   1 of 1
   June 26, 2019

   Wednesday   9:30 AM

   Bangor University , College Road
   Bangor, North Down

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   North Wales Practitioner Workshop: How can we improve the experiences of young homeless people living in supported accommodation?

   How can we improve the experiences of young homeless people living in supported accommodation? Young homeless people are widely considered to be one of the most vulnerable groups in society, due to their diverse and potentially complex needs and experiences. However, while young people experiencing street homelessness routinely receive academic attention, young people living in supported accommodation and barriers that they face, are often overlooked by research. In June 2017, funding was secured to run a short project which enabled a group of young homeless people living in supported accommodation, to travel to the Welsh Assembly and present some of their experiences to Assembly Members. This workshop will provide an overview of the event and explore some of the key issues that the participants raised. It will discuss themes including barriers to mental health services, nutrition, education and employment and the significant impact that these issues can have on young homeless people both short and long-term. Following this, the practitioners will be able to participate in a creative and interactive session, which will provide an opportunity to suggest new approaches and/or interventions that could tackle these barriers and improve the experiences and lives of young people living in supported accommodation.  ***This event is free of charge. Registration is essential. Failure to attend or provide 2 working days’ notice of cancellation will result in a £30 cancellation fee charge to a delegate's employers. This is a blanket policy and will be implemented regardless of circumstances. ExChange will honour a booking should you notify us of someone attending in your place. To successfully register you must include your EMPLOYER'S FULL ADDRESS (your own if self-employed) and your LINE MANAGER’S EMAIL ADDRESS.*** Sut gallwn ni wella profiadau pobl ifanc ddigartref sy’n byw mewn llety â chymorth? Ystyrir yn eang mai pobl ifanc ddigartref yw un o’r grwpiau mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, o ganlyniad i’w hanghenion a’u profiadau amrywiol a chymhleth ar adegau. Fodd bynnag, er bod pobl ifanc ddigartref sy’n byw ar y stryd yn aml yn cael sylw gan academyddion, mae pobl ifanc sy’n byw mewn llety â chymorth, a’r rhwystrau maent yn eu hwynebu, yn aml yn cael eu hanwybyddu gan ymchwil. Ym mis Mehefin 2017, cadarnhawyd cyllid i gynnal prosiect byr a oedd yn galluogi grŵp o bobl ifanc ddigartref sy’n byw mewn llety â chymorth, i deithio i Lywodraeth Cymru a chyflwyno rhai o’u profiadau i Aelodau Cynulliad. Bydd y gweithdy hwn yn cynnig trosolwg o’r digwyddiad ac yn edrych ar rai o’r prif broblemau a godwyd gan y rhai a gymerodd ran. Trafodir themâu megis rhwystrau i wasanaethau iechyd meddwl, maeth, addysg a chyflogaeth, yn ogystal ag effaith sylweddol y gallai’r problemau hyn eu cael ar bobl ifanc ddigartref yn y tymor byr a’r hirdymor. Yn dilyn hyn, bydd yr ymarferwyr yn cymryd rhan mewn sesiwn greadigol, ryngweithiol, fydd yn eu galluogi i awgrymu dulliau a/neu ymyriadau newydd a allai fod o gymorth wrth oresgyn yr heriau hyn. Trwy hynny, bydd ganddynt ymwybyddiaeth ddyfnach o’u problemau a’r posibilrwydd o wella profiad cyffredinol pobl ifanc ddigartref sy’n byw mewn llety â chymorth. ***Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim. Mae cofrestru’n hanfodol. Bydd methu dod neu roi rhybudd o ganslo ddau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw yn arwain at ffi canslo o £30 i gyflogwyr y cynrychiolydd. Mae hyn yn bolisi cyffredinol, a bydd ar waith ni waeth beth fo’r amgylchiadau. Bydd ExChange yn gwarchod seddi a gedwir os ydych yn rhoi rhybudd i ni y bydd rhywun yn dod yn eich lle. Er mwyn cofrestru’n llwyddiannus, mae’n rhaid i chi gynnwys CYFEIRIAD LLAWN EICH CYFLOGWR (eich enw chi os ydych yn hunangyflogedig) a CHYFEIRIAD EBOST EICH RHEOLWR LLINELL.***

   Categories: Business & Networking

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.